خودآموز RIFD

شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی (RFID) یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف یک سیستم که هویت (در قالب یک شماره سریال منحصر به فرد) یک شیء را به صورت بی سیم، با استفاده از انتقال امواج رادیویی تشخیص می دهد، می باشد. فناوری RFID یکی از زیر شاخه های فناوری شناسایی خودکار (Automatic Identification(Auto ID)) می باشد.

معرفی RFID

معماری و تکنولوژی RFID

استانداردهای RFID

کاربردهای RFID

امنیت RFID

مقایسه فناوری های RFID